1.  Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en andere diensten tussen

Motel a Miio GmbH
Elly-Staegmeyr-Str. 15
80999 München
Duitsland

juridisch vertegenwoordigd door Managing Director Philipp Castien en Nicolas Gordon Borchard

Belastingnummer:  14316411151
Btw-nr.:  DE815681017
Handelsregister:  Amtsgericht München HRB 231825
en jou als klant. Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen afwijkende voorwaarden van de contractpartner, tenzij wij uitdrukkelijk met deze voorwaarden hebben ingestemd.

2.  Sluiting van het contract

2.1  Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan veranderingen en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Kleine afwijkingen en technische veranderingen ten opzichte van onze afbeeldingen of beschrijvingen zijn mogelijk, voor zover dit redelijk is voor de klant.

2.2  Door op de knop 'Kopen' te klikken, plaats je een bindende bestelling (aanbod in de zin van § 145 BGB) voor de goederen die zich in de winkelmand bevinden. Het koopcontract komt tot stand wanneer wij jouw bestelling aanvaarden door onmiddellijk na ontvangst van je bestelling een orderbevestiging per e-mail te sturen.

3.  Controle van de tekst van de overeenkomst

Je individuele contractgegevens worden opgeslagen als onderdeel van de bestelling. De tijdens je bestelling ingevoerde bestelgegevens worden je per e-mail toegezonden in de bestelbevestiging. Je kunt de algemene voorwaarden te allen tijde raadplegen op www.motelamiio.com. Indien je je bij het plaatsen van een bestelling hebt geregistreerd, heb je ook de mogelijkheid om de gegevens die je bij het plaatsen van de bestelling hebt ingevoerd op te vragen op www.motelamiio.com onder 'Mijn account'.

4.  Levering en betaling

4.1  Alle prijzen zijn inclusief wettelijke btw en verpakking plus verzendkosten en eventuele douanerechten (alleen voor levering aan niet-EU-landen).

4.2  De levering vindt plaats tegen vooruitbetaling, PayPal, creditcard (Mastercard en Visa), Klarna factuur, Klarna aankoop op afbetaling en Sofort by Klarna.

In het geval van vooruitbetaling is het betalingsbedrag binnen vijf dagen na het sluiten van het contract verschuldigd. Het betalingsbedrag dient te worden overgemaakt op de rekening vermeld in de orderbevestiging. Bij betaling met creditcard wordt uw rekening ten vroegste gedebiteerd wanneer de goederen worden verzonden.

In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij u de volgende betalingsopties. Betalen via Klarna is alleen beschikbaar voor consumenten. Tenzij hieronder anders geregeld, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Verdere informatie over de betreffende betaalmogelijkheid en in het bestelproces ontvangt u.

Aankoop op rekening via Klarna: Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen nadat de goederen zijn verzonden en de factuur is ontvangen.

Gespreid kopen via Klarna: U kunt het factuurbedrag in maandelijkse termijnen betalen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag. Het minimumtarief is € 6,95.

Sofort by Klarna: Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

4.3  Als je met je betaling in gebreke bent, kunnen wij aanspraak maken op de wettelijke vertragingsrente. Het is je evenwel toegestaan het tegendeel te bewijzen, namelijk dat wij ten gevolge van de vertraging minder of in het geheel geen schade hebben geleden dan door ons wordt gevorderd. Levering geschiedt af magazijn op het door de koper opgegeven adres.

4.4  De goederen worden binnen ongeveer twee werkdagen verzonden. Vertragingen kun je terugvinden op de productpagina of wij zullen je per e-mail of telefoon op de hoogte brengen. Wij behouden ons het recht voor tot een deellevering over te gaan indien dit voordelig lijkt voor een snelle afhandeling en indien dit voor jou redelijk is. Alle volgende leveringen die hieruit voortvloeien zijn voor jou vrij van vrachtkosten. Levering door ons is afhankelijk van correcte en tijdige levering aan ons door onze leveranciers. Indien onze leveranciers ons de bestelde goederen ondanks contractuele verplichting niet leveren, hebben wij het recht ons terug te trekken uit het contract met de klant. In dat geval zullen wij de klant onmiddellijk informeren dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn. De door de klant reeds betaalde aankoopprijs zal onmiddellijk worden terugbetaald. Het voornoemde herroepingsrecht is slechts op ons van toepassing indien wij niet verantwoordelijk zijn voor de verhindering tot uitvoering.

4.5  De verzendkosten binnen Duitsland bedragen gewoonlijk € 7,90. De verzendkosten naar Oostenrijk bedragen meestal € 11,90. Alle andere landen worden afzonderlijk berekend.
Bij verzending naar niet-EU-landen (bv. Zwitserland) kan de ontvanger douanerechten verschuldigd zijn. Gelieve je hierover te informeren bij je bevoegde douaneautoriteit.

5.  Herroepingsrecht

5.1  Uitsluitend consumenten hebben het volgende wettelijke herroepingsrecht:

je hebt het recht om dit contract binnen 60 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt 60 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit hebt/heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons het volgende toesturen

Motel a Miio GmbH
Elly-Staegmeyr-Str. 15
80999 München
Duitsland
E-mail:  hello@motelamiio.com
door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief of e-mail per post) van je besluit om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de annuleringstermijn in acht te nemen volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt vóór het einde van de annuleringstermijn.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst hun woonplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

Gevolgen van herroeping
Als je dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 60 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van je annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen weigeren je terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Je dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 60 dagen na de dag waarop je ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 60 dagen verzendt.
Je draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.
Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Indien je het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te zenden.)
Aan
Motel a Miio GmbH
Elly-Staegmeyr-Str. 15
80999 München
Duitsland

E-mail: 

hello@motelamiio.com

Ik/wijr (*) herroep(en) hierbij de door mij/onsr (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederenr (*) / de verrichting van de volgende dienstr (*)

Besteld opr (*) / ontvangen opr (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

Datum

____________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
5.2  Bij het retourneren van goederen kun je als volgt te werk gaan:
Wij voegen een retourbon bij het pakket met je bestelling. Indien je de overeenkomst wenst te annuleren, d.w.z. artikelen wenst terug te zenden, kun je de betreffende artikelen gewoon binnen 60 dagen naar ons terugzenden, samen met de ingevulde retourbon. Alle informatie over de verwerking van retourzendingen vind je onder Retourzendingen.
Voor retourzendingen uit Duitsland en Oostenrijk stellen wij je graag gratis een voorgefrankeerd DHL-pakketlabel ter beschikking, dat je zelf kunt afdrukken. Motel a Miio betaalt de kosten voor retourzendingen uit Duitsland en Oostenrijk!
Je kunt de bestelling ook op een andere manier annuleren, bijvoorbeeld met behulp van het door de wetgever verstrekte modelformulier voor annulering (zie hierboven).

6.  Garantie

Alle goederen uit onze winkel zijn onderworpen aan de wettelijke garantierechten.

7.  Transportschade

Van buitenaf zichtbare transportschade moet onmiddellijk na ontvangst van de goederen door de leverancier worden gereclameerd: je kunt de ontvangst weigeren of de goederen slechts onder voorbehoud aanvaarden en dit op de leveringsbon vermelden. Stel ons onmiddellijk daarna op de hoogte van eventueel geconstateerde transportschade.
Verborgen transportschade (d.w.z. schade die van buitenaf niet zichtbaar is) en gebreken dienen binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld.

8.  Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Motel a Miio GmbH tot de volledige betaling is voldaan.

9.  Aansprakelijkheid

9.1  Voor zover aanspraken op schadevergoeding tegen ons worden ingesteld, zijn wij aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. In andere gevallen, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die zich normaliter voordoet op het tijdstip van het sluiten van het contract.

9.2  Wij zijn slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid, indien wij een verplichting schenden, waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van bijzonder belang is (kardinale verplichting).

9.3  Tenzij hierboven anders is bepaald, is aansprakelijkheid uitgesloten.

9.4  De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast (§§ 1, 14 productaansprakelijkheidswet).

9.5  Alle voornoemde uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op schade aan leven, lichaam en gezondheid van personen.

10.  Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG) is uitgesloten.
Top